آساناهای ایستاده, آسانای تعادلی, آسانای خم به عقب

ناتراج آسانا(Natarajasana)

ناتراج آسانا، وضعیت رقصنده. ناتا به معنی رقص و راج به معنای پادشاه میباشد این آسانا را به رقص شیوا […]