آساناها, آساناهای ایستاده

اوتکات آسانا (Utkatasana)

اوتکات آسانا، وضعیت صندلیاوتکات به معنی قدرتمند است.این آسانا نیاز به تعادل، ثبات و قدرت دارد. در حین تمرین بروی […]