آسانای خم به عقب

دانور آسانا(Dhanurasana)

دانور آسانا ، وضعیت کمان. دانور به معنای کمان است. ژست کمان، فرصتی را برای تجسم روح فداکار جنگجوی درونی […]