آساناهای نشسته, آسانای تعادلی, پلاک کناری

واشیشتاسانا(Vasisthasana)

واشیشتاسانا، واشیشتا نام حکیم و فرزانه‌ای می باشد و این آسانا به نام او اختصاص داده شده است. نقطه اوج […]